درخواست پیگیری عدم همکاری بانک ها در امور گمرکی

توضیحات
  • شرح مشکل

    یک ماه است که منتظر ارسال کد بانک برای گمرگ هستیم تا بتوانیم بار را ترخیص کنیم

  • پیگیری های انجام شده

  • نتیجه پیگیری