درخواست پیگیری مشخص نبودن شرایط مجوز بهره برداری از سدهای بندخاکی

توضیحات
  • شرح مشکل

    پيگيري سدهاي بندخاکي

  • پیگیری های انجام شده

    هرچقدر به آبخیزداری مراجعه می کنم شرایط استفاده از سدهای بند خاکی را به من نمی گویند

  • نتیجه پیگیری