درخواست پیگیری بی تعهدی دستگاه های اجرایی

توضیحات
  • شرح مشکل

    ما کشاورزان سالهای متمادی است که ضررهای هنگفتی متحمل شده ایم لطفا راجع به ممنوعیت صادرات سیب زمینی و عدم افزایش قیمت گندم صحبت کنید تا ما توان کشت سال آینده با این هزینه های تورمی کنونی را داشته باشیم

  • پیگیری های انجام شده

  • نتیجه پیگیری