درخواست پیگیری بی تعهدی دستگاه های اجرایی

توضیحات
  • شرح مشکل

    با سلام تو را به خدا بفرمایید به داد کارگران کارخانه قند ممسنی هم برسند

  • پیگیری های انجام شده

  • نتیجه پیگیری