درخواست پیگیری عدم صدور مجوز دام و طیور (جهاد کشاورزی)

توضیحات
  • شرح مشکل

    رفتم جهاد برا مجوز مرع گوشتى بى نتىجه مانده ولى هستن کساى که مجوز گرفتن و فعال نىستن ومجوز رو به رقم بالا واگدار مىکنن جهاد نمىتونه مجوز کسى که فعال نىس وساختى انجام نداده رو باطل کنه

  • پیگیری های انجام شده

  • نتیجه پیگیری