درخواست پیگیری عدم صدور مجوز توسط وزارت جهاد کشاورزی

توضیحات
  • شرح مشکل

    سلام زمین کشاورزی داریم سنددار ملی اعلام کردندوبه دیگران کرایه می دهندکمک کنیدبه هرکجاشکایت کردیم به عنوان اراذل واوباش برخورد کردند

  • پیگیری های انجام شده

  • نتیجه پیگیری