درخواست پیگیری عمل نکردن به تعهدات توسط جهاد کشاورزی

توضیحات
  • شرح مشکل

    سلام اداره منابع طبیعی بیست نفر از اهالی یک روستا را در شهرستان أوج به بهانه اینکه گوسفند آن شما بیش از پروانه ی چرا بوده صدمیلیون تومان جریمه کرده و احکام جلب و توقیف اموال مردم صادر شده 

  • پیگیری های انجام شده

  • نتیجه پیگیری