درخواست پیگیری عدم صدور مجوز آرایشگاه زنانه

توضیحات
  • شرح مشکل

    درخواست صدور مجوزه کرده بودیم و چیزی به تحویل آن نمانده بود که مغازه خود را تغییر دادم ولی برای گرفتن مجوز گفتم دوباره باید از اول شروع کنی

  • پیگیری های انجام شده

  • نتیجه پیگیری