درخواست پیگیری بی تعهدی دستگاه ها در مواد اولیه کارخانه ها

توضیحاتجهت تولید مواد اولیه خوراک دام ارز لازم اختصاص داده نشده و کارخانه های تولید خوراک دام تعطیل شده است
  • شرح مشکل

    جهت تولید مواد اولیه خوراک دام ارز لازم اختصاص داده نشده و کارخانه های تولید خوراک دام تعطیل شده است

  • پیگیری های انجام شده

  • نتیجه پیگیری