درخواست پیگیری عدم صدور پروانه بهره برداری چاه آب

توضیحات
  • شرح مشکل

    تمدیدنکردن پروانه وندادن اب وچندباربه دلیل ندادن اب ماهی من تلفات شدیدداده

  • پیگیری های انجام شده

    ازسال85 من ازاین شرکت شکایت هاموشروع کردم ولی تاکنون به نتیجه ای نرسیدم

  • نتیجه پیگیری