درخواست پیگیری عدم صدور مجوز پروانه بهره برداری

توضیحات
  • شرح مشکل

    نام جدید جهاد کشاورزی. جهاد گیر دادن. جهاد پولدارها. جهاد پارتی دارها

  • پیگیری های انجام شده

  • نتیجه پیگیری