درخواست پیگیری درخواست وام جهت توسعه دامپروری سنتی

توضیحات
  • شرح مشکل

    چندین وچند باربه مرکز جهاد کشاورزی جهت گرفتن وام اشتغال زایی روستایی مراجعه کردم

  • پیگیری های انجام شده

  • نتیجه پیگیری