درخواست پیگیری عدم بخشودگی دیرکرد وام

توضیحات
  • شرح مشکل

    خودم دامداری داشتم که  برای ایجاد کار افرینی از بانک وام گرفتم اما به دلیل خشکسالی ورشکست شده و توانایی پرداخت دیرکرد وام را ندارم

  • پیگیری های انجام شده

  • نتیجه پیگیری