درخواست پیگیری عدم تعهد به قرارداد توسط شهرداری

توضیحات
  • شرح مشکل

    عمل نکردن شهرداری خلخال به تعدات فی مابین طبق قرارداد ونصوبه رسنی شورای شهر

  • پیگیری های انجام شده

  • نتیجه پیگیری