درخواست پیگیری عدم صدور مجوز حفر چاه عمیق

توضیحات
  • شرح مشکل

    جهت آبیاری زمین های کشاورزی به شیوه نوین و قطره ای نیاز به حفر یک چاه عمیق دارم

  • پیگیری های انجام شده

  • نتیجه پیگیری