درخواست پیگیری تغییر نام مجوز حفر چاه (عدم عمل به تعهدات)

توضیحات
  • شرح مشکل

    گرفتن مجوز اولیه حفر یک حلقه چاه در سال75... و اقدام نمودن برای گرفتن پایان کار و مجوز ثانویه... و واگذاری آن به شخص دیگر به اسم عبدالله مرادی...

  • پیگیری های انجام شده

  • نتیجه پیگیری