درخواست پیگیری درخواست وام جهت توسعه زمین کشاورزی

توضیحات
  • شرح مشکل

    برای وام برای کشت زعفران به اداره جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود مراجعه کردم که متاسفانه به دلیل نداشتن سند زمین و آب کشاورزی و عدم سرمایه کافی برای خرید پیاز و کشت آن با درخواست بنده موافقت نشد 

  • پیگیری های انجام شده

    پیگیری از اداره جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود و استان سمنان.

  • نتیجه پیگیری