درخواست پیگیری عدم وجود امنیت شغلی در بازار فروش خودرو

توضیحات
  • شرح مشکل

    نداشتن امنیت شغلی و نداشتن امکانات اولیه رفاهی و شغلی

  • پیگیری های انجام شده

    دو سال است که پیگیرم با معاون دادستانی کرج شهرداری .سازمان اتوبوس رانی و حمل بار

  • نتیجه پیگیری