درخواست پیگیری عدم صدور مجوز موافقت نامه اصولی جهت پرورش میگو

توضیحات
  • شرح مشکل

    زمین جهت پرورش میگو از سازمان نظام مهندسی کشاورزی هرمزگان درخواست کردم پس از گذشت یک سال اقدامی نشده طبق ماده 5 قانون نظام دامپروری می بایست یک ماهه نسبت به صدور موافقت اصولی اقدام کنند

  • پیگیری های انجام شده

    به استانداری هرمزگان مراجعه کردم نامه دادند که برابر قانون اقدام شود سازمان جهاد کشاورزی استان اعتنایی نکرد به بازرسی استان هرمزگان شکایت کردم گفتند که از مدیرکل شیلات هرمزگان تعهد گرفتیم دخالت نکند

  • نتیجه پیگیری