درخواست پیگیری دریافت دیرکرد توسط شهرک های صنعتی

توضیحات
  • شرح مشکل

    قسط عقب افتاده زمین شهرک صنعتی 2 و سودی که روی آن میکشند

  • پیگیری های انجام شده

    مراجعه به رئیس شرکت شهرک ها و مدیر مالی

  • نتیجه پیگیری