درخواست پیگیری عدم بخشودگی دیرکرد وام توسط بانک

توضیحات
  • شرح مشکل

    بازگشت هزینه دیر کرد و جریمه که بایست طبق قانون در صورت تسویه یکجا بخشیده میشد

  • پیگیری های انجام شده

    چندین بار جلسه با سرپرستی استان و معاونت اعتباری بانک ولی هیچ نتیجه حاصل نشد

  • نتیجه پیگیری