آزمون آمایش سرزمینی

این آزمون شامل ۱۴ پرسش است.

*
*
*
*



*
*



سوال ۱

رشته شغلی رایج در شهرستان شما چیست؟
در جواب این سوال می توانید چند گزینه را انتخاب و ثبت کنید.

سوال ۲

میزان آب موجود در شهرستان شما چقدر است؟
برای این سوال یک جواب انتخاب و ثبت کنید.




سوال ۳

منابع آب موجود در شهر شما چیست؟
در جواب این سوال می توانید چند گزینه را انتخاب و ثبت کنید.

سوال ۴

کیفیت آب شهر شما چگونه است؟
در جواب این سوال می توانید چند گزینه را انتخاب و ثبت کنید.

سوال ۵

اقلیم آب و هوایی منطقه شما چیست؟
برای این سوال یک جواب انتخاب و ثبت کنید.


سوال ۶

اقلیم جغرافیایی منطقه شما چگونه است؟
در جواب این سوال می توانید چند گزینه را انتخاب و ثبت کنید.

سوال ۷

کیفیت زیرساخت‌های حمل و نقل در شهر شما چگونه است؟
برای این سوال یک جواب انتخاب و ثبت کنید.




سوال ۸

میزان نیروی انسانی در شهر شما چقدر است؟
برای این سوال یک جواب انتخاب و ثبت کنید.




سوال ۹

نحوه دسترسی به سوخت و انرژی در شهر شما چگونه است؟
برای این سوال یک جواب انتخاب و ثبت کنید.




سوال ۱۰

بافت اصلی شهرستان شما کدام است؟
برای این سوال یک جواب انتخاب و ثبت کنید.


سوال ۱۱

میزان کارگاه‌های بالای ۵۰نفر کارکن در شهرستان شما چگونه است؟
برای این سوال یک جواب انتخاب و ثبت کنید.




سوال ۱۲

میزان فاصله از بازارهای فروش (شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر) چقدر است؟
برای این سوال یک جواب انتخاب و ثبت کنید.



سوال ۱۳

منابع طبیعی موجود در شهرستان شما چیست؟
در جواب این سوال می توانید چند گزینه را انتخاب و ثبت کنید.

سوال ۱۴

میزان ماشین‌آلات و تجهیزات (در سطح استان) چقدر است؟
برای این سوال یک جواب انتخاب کنید.




اولویت کسب و کارهای مناسب شهر شما