نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در سال ١٣٩٧


در سال 97 تعداد ٢٣٨١٣٠٤٥ نفر از جمعیت فعال کشور شاغل بودند که ٨١,٨ درصد آن را مردان و١٨.٢ درصد را بانوان تشکیل دادند و تعداد ٣٢٦٠٧٩٦ نفر از جمعیت فعال نیز بیکار بوده‌اند.


به گزارش «میدون» و به نقل از مرکز آمار ایران، بر اساس نتایج بدست آمده از جمعیت فعال ٢٧٠٧٣٨٤١ نفری در سال 97، تعداد ٢٣٨١٣٠٤٥ شاغلین هستند که ٨١,٨ درصد آن را مردان و١٨.٢ درصد  را بانوان تشکیل داده‌اند. همچنین تعداد ٣٢٦٠٧٩٦ نفر از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند که ٦٩ درصد آن را مردان و ٣١درصد آن را بانوان تشکیل داده‌اند.

نرخ مشارکت مردان ٦٤,٨درصد، نسبت اشتغال ٥٨.١درصد و نرخ بیکاری آنها ١٠.٤درصد بدست آمده است. بیشترین سهم اشتغال در بخش خدمات با ٤٩.٦ درصد و کمترین مربوط به بخش کشاورزی با ١٧.٢درصد است. همچنین سهم اشتغال در بخش خصوصی با ٨٦.١ درصد بسیار بیشتر از اشتغال در بخش دولتی ١٣.٩ درصد در بین مردان است.

نرخ مشارکت زنان ١٦,١ درصد، نسبت اشتغال ١٣ درصد و نرخ بیکاری آنها ١٨.٩درصد بدست آمده است. بیشترین سهم اشتغال در بخش خدمات با ٥٣.٤درصد و کمترین مربوط به بخش کشاورزی با ١٩.٧درصد است. همچنین سهم اشتغال در بخش خصوصی با ٧٧.٣ درصد بسیار بیشتر از اشتغال در بخش دولتی ٢٢.٧ درصد در بین بانوان است.

انتهای پیام/

پست های مرتبط

نظرات (0)

ثبت نظر جدید

logo-samandehi