فهرست

Drag a column header and drop it here to group by that column
نام فایلعنوانعنوان نیاز مندیاستان/شهر/شهرستان/بخشعنوان گامدستورات
681157b797d44ec8971b9720f5953e7b.jpg  تهران 
c9f79618e2af4045b4d1b5b806b12c50.mp4    
57af0a2e51734c5289258e6db0df9373.mp4 نیازمندی دو  
6016c3b61c704abcb6cce1fb99422bbc.MP4خط تولید چیپس میوه  پلن عملیاتی
4fcde3eada504ea3ad3e4cdbdc618d3f.mp4میوه خشک  پلن عملیاتی
piledogholooo.mp4فیلم اول پرده دوزی  عملیات دوخت پرده
619d492a2968446797e885bf97fb94c8.mp3مقدمه  مقدمه
5a373c058355420fa508a4452dd23cc2.mp3تاریخچه پرورش قارچ  مقدمه
3fa5d4567794405a95507fd04900c1c6.mp3تفاوت قارچ با گیاهان آلی  مقدمه
31e1decd9cd44d289dc2dc4f09d0419d.mp3تفاوت قارچ های خوراکی وسمی  مقدمه
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per pageRefresh1 - 10 of 212 items