توجه شود اکسل به این صورت باشد.

ستون اول ، ستون شماره است که به صورت انگلیسی وارد شود (phone) .

درصورتی که نام کاربران را دارید می توانید ستون دوم را ستون نام (name)قرار دهید. در غیر صورت فقط تیتر ستون را به صورتی انگلیسی وارد کنید.

مثال