میدون - مشارکت مالی

مشارکت مالی


تولید و پرورش تلفیقی گوسفند و طیور مبتنی بر مزارع دیم

0%
1,000,000 تومان 1 روز مانده

مبلغ کل پروژه چهارصد میلیون تومان است که به تعداد 400 سهم یک میلیون تومانی واگذار خواهد شد.بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری معادل 30 درصد (طی 18 ماه) توسط صندوق توسعه هم ...

اطلاعات بیشتر